Decyzja środowiskowa IN.6220.6.2021

                                                                                                                    Krypno Kościelne, dnia 07.10.2021 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne 

Znak:IN.6220.6.2021

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 z późniejszymi zm. ) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839   ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) po rozpoznaniu wniosku i zgromadzonego materiału dowodowego,

 

stwierdzam

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie  sieci wodociągowej na działkach 440/1, 862, 451/5, 863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb Długołęka, gmina Krypno.

 

Uzasadnienie

 

      Wójt Gminy Krypno wszczął  postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci wodociągowej na działkach 440/1, 862, 451/5, 863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb  Długołęka, gmina Krypno.

Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uoos”.

      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

      Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.401.2021.PL  z dnia 26.08.2021 wyraził opinię, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-42/21 z  dnia 02.09. 2021r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

      Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.250.2021.UM z dnia 06.09.2021r.  wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

      Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

      Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na  budowie  sieci wodociągowej na działkach 440/1, 862, 451/5, 863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb  Długołęka , gmina Krypno na długości około 3,49 km

      Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie Gminy Krypno , powiat moniecki, województwo podlaskie , obręb Długołęka  na działkach  440/1, 862 , 451/5 , 863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obejmujących częściowo tereny  działek prywatnych  oraz pasy  drogowe   dróg gminnych i dróg powiatowych. Inwestycja generalnie ma na celu poprawić poziom zapotrzebowania  w wodę wsi Długołęka, Peńskie  i  Zastocze oraz ewentualnie nowych właścicieli nieruchomości.

      Projektowana sieć wodociągowa  będzie wykonana z rur  zgrzewanych doczołowo  PE (PN10) SDR17, dwuwarstwowych typu RC wraz z armaturą ( zasuwa, hydranty ) o łącznej długości ok.  3490,00 m . Roboty montażowe wykonane  będą metodą przewiertów  sterowanych ( przy przekraczaniu  przeszkód terenowych  typu cieki wodne , utwardzone nawierzchnie drogowe ) lub w wykopie otwartym , który zostanie zasypany gruntem rodzimym ( piaszczystym ) z mechanicznym zagęszczeniem  i w związku z tym po zakończeniu robót  nie przewiduje się zajmowania terenu przez zrealizowane przedsięwzięcie. Sieć wodociągowa  w technologii rur dwuwarstwowych PE  typu RC zgrzewanych doczołowo  charakteryzuje się bardzo mała awaryjnością.

      Do realizacji  przedsięwzięcia  wykorzystywane będzie jedynie kruszywo  naturalne do otworzenia po robotach ziemnych nawierzchni gruntowych na drogach, natomiast rury dwuwarstwowe PE typ RC nie wymagają posypki i podsypki piaskowej.

      Projektowana sieć wodociągowa zostanie zaprojektowana w rejonie występowania rowów melioracyjnych, urządzeń drenarskich oraz rowów zbierających wody opadowe z nawierzchni dróg, na trasie projektowanego rurociągu  nie występują otwarte zbiorniki wodne.

      Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady powstałe podczas realizacji inwestycji będą selektywnie gromadzone i przekazane  do unieszkodliwienia przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

      Na etapie budowy przewiduje się:

- wykonanie robót wyłącznie w technologicznie niezbędnych pasach budowy,

- ograniczenie do minimum rozkopywania gruntu  w trakcje wykonywania robót w rejonie cieków wodnych ( rowów przydrożnych  i przepustów)

- zachowanie dobrej organizacji  robót w celu skrócenia czasu ich wykonywania; w celu ograniczenia uciążliwości związanej z hałasem prace budowlane mogą prowadzone jedynie w porze dziennej tj. w godz. od 600do 2200,

- ograniczona  ilość wykopów  i ich zasypywanie na bieżąco, ograniczenie wytwarzania odpadów i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami,

- stosowanie wyłącznie materiałów odpowiednich norm i posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty,

- maszyny budowlane – zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, wyposażone w osłony akustyczne, sprawne układy wydechowe oraz sprawne elementy amortyzujące drgania.

 

      Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi.

      W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016 r.  poz. 138. );

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej.  

      Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

      W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

POUCZENIE

 

      W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

      Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

      Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
  Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś”

 

Otrzymują:

 1. Gmina Krypno
 2. Właściciele działek objętych inwestycją / w aktach sprawy /
 3. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
 4. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony
  Środowiska w Białymstoku
  Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Mońkach
  Tysiąclecia 5
  19-100 Mońki
 1. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białymstoku
  Handlowa 6
  15 -399  Białystok

                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Załącznik do decyzji IN. 6220.6.2021 z dnia

                                                                                                                                                                               07.10.2020 r. Wójta Gminy Krypno

                                                                                                                                                                               o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                                                                               realizacji przedsięwzięcia

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

      Planowana  inwestycja polegać na budowie sieci wodociągowej na działkach 440/1, 862 , 451/5 , 863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb Długołęka, gmina Krypno.

 

      Przedsięwzięcie położone jest na terenie Gminy Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie na działkach 440/1, 862, 451/5, 863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb  Długołęka.

Projektowana sieć wodociągowa  będzie wykonana z rur  zgrzewanych doczołowo  PE (PN10) SDR17, dwuwarstwowych typu RC wraz z armaturą ( zasuwa, hydranty ) na długości około 3,49 km. Roboty montażowe wykonane  będą metodą przewiertów  sterowanych ( przy przekraczaniu przeszkód terenowych typu cieki wodne, utwardzone nawierzchnie drogowe ) lub w wykopie otwartym, który zostanie zasypany gruntem rodzimym ( piaszczystym ) z mechanicznym zagęszczeniem  i w związku z tym po zakończeniu robót  nie przewiduje się zajmowania terenu przez zrealizowane przedsięwzięcie.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-10-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-10-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-10-07