Decyzja środowiskowa IN.6220.9.2021

                                                                                                                    Krypno Kościelne, dnia 02.11.2021r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne 

Znak:IN.6220.9.2021

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021r., poz. 247 z późniejszymi zm. ) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r., poz. 735) po rozpoznaniu wniosku inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa  i zgromadzonego materiału dowodowego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy farmy  fotowoltaicznej, Wójt Gminy Krypno

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 201/2 w obrębie Zastocze, gmina Krypno"

 

Uzasadnienie

 

      PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce  nr 201/2 w obrębie Zastocze,  gmina Krypno. Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uoos’’.

      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ,,uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

      Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.458.2021.RD   z dnia 01.10.2021r. wyraził opinię, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-45/21 z dnia 06.10. 2021r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

      Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich  w Białymstoku opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.288.2021.UM z dnia 06.10.2021r.  wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

      Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy    fotowoltaicznej o mocy do  11 MWp na działce o nr ew. 201/2  o łącznej  powierzchni 5,8114 ha w obrębie Zastocza, na terenie gminy Krypno. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję zajmie do 5,3300 ha. Inwestycja  posiada bezpośrednio dostęp do dróg gminnych o nr: 150868B na  działce  nr ewid. 332, 150869B na  działce  nr ewid. 333, 150870B na  działce  nr ewid. 334. Grunty na których planowana jest inwestycja stanowią gleby  o niskich klasach  bonitacyjnych (RIVb, RV, PsIV, PsV). Obecnie działka, na której planuje się budowę farmy fotowoltaicznej jest częściowo użytkowana rolniczo.

      Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana na  działce nr 203/5  zlokalizowana jest w odległości ponad 218  metrów. Mając na uwadze odległość pomiędzy budynkiem mieszkalnym a inwestycją, należy przyjąć, iż planowana farma fotowoltaiczna nie będzie oddziaływać na okoliczną zabudowę.

      W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o podobnej funkcji, w tym elektrownie słoneczne i fotowoltaiczne.  

 

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:  

- stalowych, ocynkowanych  konstrukcji  i elementów  montażowych do instalacji paneli

- paneli  fotowoltaicznych,

- inwerterów,  

- stacji transformatorowych,

- pośrednich rozdzielnic napięcia,

- układów pomiarowo- zabezpieczających,

- tras oraz linii kablowych,  

- instalacji odgromowych, przepięciowych oraz przetężeniowych,

- dodatkowego oprzyrządowania pomocniczego,

- ogrodzenia , monitoringu.

 

      Wytwarzana energia elektryczna będzie przekazywana do sieci elektroenergetyczne.

      W ramach inwestycji  planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych  o  łącznej mocy do  11 MWp w ilości  do  27500 sztuk. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną, która wyeliminuje efekt olśnienia. Moduły fotowoltaiczne posadowione zostaną w rzędach i osadzone na stalowych  ocynkowanych konstrukcjach  zakotwionych w gruncie. Maksymalna wysokość konstrukcji montażowej paneli fotowoltaicznych  nie przekroczy  wysokości 4 metrów. Pomiędzy rzędami paneli zostanie odstęp od siebie biologicznie czynny, porośnięty rodzimymi gatunkami roślin.  

Przy mocy 11MWp szacuje się montaż  do 220 inwerterów.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektrycznego zaplanowano prefabrykowane  stacje  transformatorowe w ilości do 11 sztuk. Kontenery będą wyposażone  w osprzęt  niezbędny do pracy ciągłej obiektu tj. transformator, rozdzielnicę  potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w przypadku użycia transformatorów olejowych  konieczne będzie zamontowanie szczelnej misy/tacy na olej, która pomieści  co najmniej 105% oleju jaki  będzie zawierał  transformator ( tj. około 750l ). Wymóg ten dotyczy także zastosowania transformatorów żywicznych, czyli suchych – bezolejowych.

Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery dla zwierząt. Planowane jest użycie siatki  o oczkach o średnicy  minimum 20cm, co jest wystarczające dla zapewnienia  swobodnej migracji drobnych  ssaków, płazów i gadów.

 

      Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady w czasie ich wytworzenia będą przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

      Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r., poz. 1098). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będzie miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi. Przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie na krajobraz z uwagi na fakt, że elementy budowli są niskie nie będą dominowały wśród istniejących elementów krajobrazu.

      W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016r.,  poz. 138);

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej oraz budowlami.  

      Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

      W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

 

POUCZENIE

 

      W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1.  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

      Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

      Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                                                                                                     mgr Marek Stankiewicz

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

        Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś’’

               

Otrzymują:

 1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
  ul. Emilii Plater 53 , 00-113 Warszawa
 2. Właściciel działki objętej inwestycją / w aktach sprawy/
 3. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
 4. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony
  Środowiska w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor  
  Sanitarny w Mońkach
  ul. Tysiąclecia 5
  19-100 Mońki
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białymstoku
  ul. Handlowa 6
  15-399  Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Załącznik do decyzji IN. 6220.9.2021 z dnia
                                                                                                                                         02.11.2021r. Wójta Gminy Krypno
                                                                                                                                            o środowiskowych uwarunkowaniach
                                                                                                                          realizacji przedsięwzięcia

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

    Zabudowa systemami fotowoltaicznymi o  powierzchni  zabudowy  do 5,33 ha pod nazwą „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na dz. nr 201/2 w obrębie Zastocze,

gmina Krypno’’.     

Przedsięwzięcie zlokalizowano na gruntach rolnych o klas  RIVb, RV, PsIV, PsV. 

2. Charakterystyka parametry techniczne instalacji.

Przedsięwzięcie ma na celu budowę farmy  fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersacji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących budowli:

- stalowych, ocynkowanych  konstrukcji  i elementów  montażowych  do instalacji paneli

- paneli  fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MWp w ilości  do  27500 sztuk,

- inwerterów do 220 sztuk, 

- stacji transformatorowych w ilości do 11 sztuk,

- pośrednich rozdzielnic napięcia,

- układów pomiarowo- zabezpieczających,

- tras oraz linii kablowych, 

- instalacji odgromowych, przepięciowych oraz przetężeniowych,

- dodatkowego oprzyrządowania pomocniczego,

-ogrodzenia , monitoringu.   

 

 

                                                                                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                                                                                                     mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-11-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-03