Decyzja środowiskowa IN.6220.1.2022

             Krypno Kościelne, dnia 22.02.2022 r.

WÓJT GMINY KRYPNO
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno

Znak:IN.6220.1.2022

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

         Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z późniejszymi zm. ) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839   ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 z późniejszymi zm. ) po rozpoznaniu wniosku i zgromadzonego materiału dowodowego,

 

stwierdzam

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie drogi gminnej nr 104749B Ruda – Kolonia Ruda ( Kulik).

 

Uzasadnienie

 

       Wójt Gminy Krypno wszczął  postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  drogi gminnej nr 104749B  Ruda – Kolonia Ruda ( Kulik).

Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uoos”.

        Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

         Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.17.2022.JC  z dnia 19.01.2022 wyraził opinię , że  nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-2/22 z  dnia 27.01. 2022r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

          Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich  w Białymstoku opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.11.2022.IK z dnia 21.01.2022r.  wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

          Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

           Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na  rozbudowie drogi gminnej nr 104749B Ruda – Kolonia Ruda ( Kulik) na długości około 1,57 km na :

1.działkach będących dr. pow. nr 1385B o nr geod.: 1087, 670/1, 758/3, 759/1,

2.działkach będących dr. gm. nr 104749B o nr geod.: 758/4, 758/2,

3.częściach działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dr. gm. nr 104749B o nr geod.:  759/2, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 770, 771, 772, 773/1, 779, 780, 781, 784, 782, 787 , 788/2, 789/2, 791, 792, 793, 794, 800, 808,  809, 810, 811, 812, 755, 670/2, 671, 672, 673/1, 675, 677/1, 678/1, 681, 682, 683, 684, 685/1, 691, 688, 689, 690, 693/14, 693/1, 733, 734, 735, 738/1, 738/2, 739, 740.

            Całkowita powierzchnia działek objętych rozbudowa dróg wynosi ok. 19,08 tyś. m².  Inwestycja będzie realizowana w istniejących pasach drogowych, w których obecnie funkcjonują drogi gminnej  nr 104749B , którego szerokość wynosi ok. 6 m oraz na gruntach planowanych do pozyskania pod pas drogowy z działek przyległych w celu zapewnienia możliwości umieszczenia wymaganych elementów drogi. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie obecny sposób wykorzystania terenu w zakresie działek istniejących pasów drogowych. Poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej będzie następować kosztem części działek przyległych, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów jako RIVa, RIVb, RIV, RV, RVI, PsIV, PsV, PsVI, LsIV, LsVI, WRV, WPsVI, BrRIVa, BrRIVb i N.  W obszarze objętym przedsięwzięciem  występuje : wodociąg, doziemna kablowa linia energetyczna nn, linia energetyczna napowietrzna nn, przejścia poprzeczne napowietrznych linii energetycznych SN i doziemne kablowe linie telekomunikacyjne. Istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna będzie kolidować z zakładanymi rozwiązaniami projektowanymi w zakresie drogi, w związku z powyższym konieczne będzie jej przełożenie w granicach poszerzonego pasa drogowego. W pasie drogowym i na gruntach planowanych do pozyskania występują pojedyncze drzewa oraz krzaki kolidujące z przedsięwzięciem, w związku z czym zachodzi konieczność wycinki. Po zakończeniu inwestycji pasy drogowe i grunty pozyskane zostaną uporządkowane .

              Przewidziana do rozbudowy  droga gminna będzie zrealizowana zgodnie z parametrami dla klasy technicznej dróg ,,L ’’ , a konstrukcja nawierzchni jezdni dróg będzie zaprojektowana dla obciążenia ruchem KR1.

Droga gminna będzie posiadała  następujące parametry geometryczne:

- szerokość jezdni - 5,50m ( 2 pasy *2,75 m ),

- szerokość poboczy z kruszywa  – 0,75 m.

Nawierzchnię drogi gminnej planuje się wykonać z betonu asfaltowego, na podbudowie  z kruszywa łamanego, z lokalnym wykonaniem posypki w celu wyniesienia  korony drogi ponad istniejący teren.   

Wszystkie wybudowane materiały zostaną wytworzone poza placem budowy. Wszystkie roboty wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem wykonawcy i inwestora.

   W miejscu rozbudowy drogi gminnej  planowana jest następująca  konstrukcja nawierzchni jezdni  KR-1 :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   - 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W   - 5cm

- podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego C50/30     - 22 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 31cm.

W celu poprawy warunków eksploatacji drogi w okresie zimowymi i odwodnienia  planowane jest podniesienia istniejącego poziomu korony o ok. 10-20 cm poprzez wykonanie nasypu.

           Rozbudowa drogi uzupełni istniejące zagospodarowanie pasa drogowego o elementy powodujące wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego , zwiększy komfort jazdy uczestników ruchu drogowego . Wpłynie również na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu hałasu oraz zmniejszenie ilości wprowadzonych spalin do atmosfery. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo na przyległe tereny oraz do istniejących  rowów przydrożnych, w których następować będzie proces ich samooczyszczenia.

           Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady w czasie ich wytworzenia będą przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

          Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 późniejszymi zm.)  . Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi.

          W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016 r.  poz. 138. );

- usytuowanie przedsięwzięcia , które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne , w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych ;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia , które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej.  

       Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

       W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

               

POUCZENIE

 

       W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 . Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

       Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

       Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

                                                                                                                                                     z up. WÓJTA
                                                                                                                                                     Marian Magnuszewski
                                                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

        Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś”

 

Otrzymują:

 1. Gmina Krypno
 2. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony
  Środowiska w Białymstoku
  Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Mońkach
  Tysiąclecia 5
  19-100 Mońki
 1. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Białymstoku
  Handlowa 6
  15 -399  Białystok

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                Załącznik do decyzji IN. 6220.1.2022 z dnia
                                                                                                                                  22.02.2022 r. Wójta Gminy Krypno
                                                                                                                                       o środowiskowych uwarunkowaniach
                                                                                                                  realizacji przedsięwzięcia

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

       Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 104749B Ruda – Kolonia Ruda ( Kulik).na długości około 1,57 km

       Przedsięwzięcie położone jest na terenie Gminy Krypno, powiat moniecki , województwo podlaskie , obręb Ruda na :

1.działkach będących dr. pow. nr 1385B o nr geod.: 1087, 670/1, 758/3, 759/1,

2.działkach będących dr. gm. nr 104749B o nr geod.: 758/4, 758/2,

3.częściach działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dr. gm. nr 104749B o nr geod.: 759/2, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 770, 771, 772, 773/1, 779, 780, 781, 784, 782, 787 , 788/2, 789/2, 791, 792, 793, 794, 800, 808,  809, 810, 811, 812, 755, 670/2, 671, 672, 673/1, 675, 677/1, 678/1, 681, 682, 683, 684, 685/1, 691, 688, 689, 690, 693/14, 693/1, 733, 734, 735, 738/1, 738/2, 739, 740.

 

       Inwestycja będzie realizowana w istniejących pasach drogowych, w których obecnie funkcjonują drogi gminnej  nr 104749B , którego szerokość wynosi ok. 6 m oraz na gruntach planowanych do pozyskania pod pas drogowy z działek przyległych w celu zapewnienia możliwości umieszczenia wymaganych elementów drogi.

Nawierzchnię drogi gminnej planuje się wykonać z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego , z lokalnym wykonaniem posypki w celu wyniesienia  korony drogi ponad istniejący teren.  

Rozbudowa drogi uzupełni istniejące zagospodarowanie pasa drogowego o elementy powodujące wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego , zwiększy komfort jazdy uczestników ruchu drogowego . Wpłynie również na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu hałasu oraz zmniejszenie ilości wprowadzonych spalin do atmosfery. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo na przyległe tereny oraz do istniejących  rowów przydrożnych, w których następować będzie proces ich samooczyszczenia.        Wszystkie wybudowane materiały zostaną wytworzone poza placem budowy Wszystkie roboty wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem wykonawcy i inwestora.  W  trakcje realizacji inwestycji aby ograniczyć hałas i nie dopuścić do ewentualnych wycieków szkodliwych substancji do otoczenia wszystkie roboty wykonane zostaną przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy będzie właściwa organizacja robót.

 

                                                                                                                                                     z up. WÓJTA
                                                                                                                                                     Marian Magnuszewski
                                                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-02-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-02-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-02-22