Obwieszczenie decyzja 6220.7.2020

Krypno Kościelne dn. 14.01.2021r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

 

Znak:lN.6220.7.2020r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. ) zawiadamiam , iż Wójt Gminy Krypno na wniosek Coral Energia Sp. z o.o. ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz wydał decyzję o umorzeniu postepowania o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Zastocze o mocy 1,2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie oznaczonym nr. działki : 309/11 w m. Zastocze, gm. Krypno.

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .

Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno — bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno oraz doręczone stronom postępowania.

 

Wójt Gminy Krypno

mgr Marek Stankiewicz 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-01-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-01-15