Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

     Krypno Kościelne, dnia 13.09.2022r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.6.2022.MS

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania

 

     Na podstawie art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.  ) oraz art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm. ), Wójt Gminy Krypno informuje, że w dniu 13 września 2022r. została wydana decyzja   o umorzeniu  postępowania administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pod nazwą :  „budowa zakładu produkcji  olejów i karbonizatu oraz instalacji PV o mocy do 0,5MW na działce nr 384/3 i 385/3 w obrębie Krypno Kościelne, gm.  Krypno’’.

      Z treścią przedmiotowej decyzji  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krypno w pok. nr 5 w godz. 8.00 – 14.00.        

      Zgodnie z art. 49 K.p.a. obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl, Urzędu Gminy Krypno – gminakrypno.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno .

               

                                                                                                                                                WÓJT

                                                                                                                                               Marek Stankiewicz

 

 

Otrzymują:

  1. MPS-GREEN Sp. z o. o., ul. Obrzeżna 7a/100, 02-691 Warszawa 
  2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
  3. Właściciel działki objętej inwestycją / w aktach sprawy/
  4. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-09-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-09-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-09-13