Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 6220.6.2021

                                                                                                                             Krypno Kościelne, 18.08.2021r.

Znak:IN.6220.6.2021

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

     Zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2021 poz. 735   ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm. ) o wszczęciu  postępowania na wniosek Wójta Gminy Krypno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia:  budowie  sieci wodociągowej na działkach 440/1 , 862, 451/5 ,863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb  Długołęka , gmina Krypno.

     Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839  ),  dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

     Zgodnie z art. 75 ust. 1  pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego, ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Krypno.

     Zawiadamiam również  , iż pismem  z dnia 18.08.2021r. Wójt Gminy Krypno wystąpił do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

               

     Informuję  osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

     Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, w godz. 8.00 – 14.00.

       

     Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno .

               

                                                                                                                                                                            WÓJT

                                                                                                                                                                           mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-08-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-08-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-08-19