Obwieszczenie o wydaniu decyzji IN.6220.4.2021

                                                                                                                        Krypno Kościelne dn. 06.09. 2021r.

 

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.4.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

      Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 )  w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2021, poz. 247 z późniejszymi zm.  ) zawiadamiam , iż Wójt Gminy Krypno wydał  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104743B  Długołęka – Zastocze i odcinka drogi gminnej 150534B od drogi gminnej 104743B do drogi powiatowej 1841B ” na długości około 2,77 km na  działkach o nr ewidencyjnych 888,  885, 887/1, 882 obręb  Długołęka; 350/1, 350/2 obręb Zastocze oraz części działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dróg gminnych nr 104743B ( działki 92, 93/1, 567/11 obręb Długołęka) i nr 150534B  ( działki 571, 572/5, 572/6, 573/1, 94 obręb Długołęka).

 

      Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

      Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich, w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

      Niniejsze obwieszczenie i decyzja  zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno oraz doręczone stronom postępowania.

 

                                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-09-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-09-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-09-07