Obwieszczenie o wydaniu decyzji IN.6220.6.2021

Krypno Kościelne dn. 07.10. 2021r.

 

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

 

Znak:IN.6220.6.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

      Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 )  w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2021, poz. 247 z późniejszymi zm. ) zawiadamiam, iż Wójt Gminy Krypno wydał  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  budowa sieci wodociągowej na działkach 440/1, 862, 451/5, 863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb Długołęka, gmina Krypno.

 

      Od  ww.  decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

      

     Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich,  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

 

      Niniejsze obwieszczenie i decyzja  zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno oraz doręczone stronom postępowania.

 

 

                                                                                                                           WÓJT

                                                                                                                           mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-10-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-10-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-10-07