Obwieszczenie o wydaniu decyzji IN.6220.9.2021

   Krypno Kościelne dn. 02.11.2021r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.9.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

       Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r., poz. 735)  w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021r., poz. 247 z późniejszymi zm.) zawiadamiam, iż Wójt Gminy Krypno na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa wydał  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 201/2 w obrębie Zastocze, gmina Krypno"

 

      Od   ww.  decyzji  służy  stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

      

      Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich, w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

 

      Niniejsze obwieszczenie i decyzja  zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno oraz doręczone stronom postępowania.

 

 

                                                                                                                                                                                        WÓJT

                                                                                                                                                                                       mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-11-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-03