Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie IN.6220.1.2022

                                                                                                                         Krypno Kościelne dn. 22.02.2022r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

 

Znak:IN.6220.01.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

     Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r., poz. 735 z późniejszymi zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021r., poz. 2373 z późniejszymi zm.) zawiadamiam, iż Wójt Gminy Krypno wydał  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  odcinka drogi gminnej nr 104749B Ruda- Kolonia Ruda ( Kulik) zlokalizowanych na:

1. działkach będących dr. pow. nr 1385B o nr geod.: 1087, 670/1, 758/3, 759/1,

2. działkach będących dr. gm. nr 104749B o nr geod.: 758/4, 758/2,

3. częściach działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dr. gm. nr 104749B o nr geod.:  759/2, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 770, 771, 772, 773/1, 779, 780, 781, 784, 782, 787, 788/2, 789/2, 791, 792, 793, 794, 800, 808,  809, 810, 811, 812, 755, 670/2, 671, 672, 673/1, 675, 677/1, 678/1, 681, 682, 683, 684, 685/1, 691, 688, 689, 690, 693/14, 693/1, 733, 734, 735, 738/1, 738/2, 739, 740.  

     Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

      

      Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich,  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

 

      Niniejsze obwieszczenie i decyzja  zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno oraz doręczone stronom postępowania.

 

                                                                                                        z up. WÓJTA
                                                                                                        Marian Magnuszewski
                                                                                                        ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-02-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-02-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-02-22