Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie IN.6220.9.2021

Krypno Kościelne, dnia 12.10.2021r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

IN.6220.9.2021

 

Obwieszczenie
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Na    podstawie art.  10  § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021r.  poz.  735) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. , ul. Emilii Plater 53,  00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie  farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 201/2 w obrębie Zastocze, gmina Krypno, Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

     Zainteresowane strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. Z  dokumentacją  sprawy  zapoznać się można  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

     Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl . Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

 

                                                                                                                                                             WÓJT 

                                                                                                                                                           mgr Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-10-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-10-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-10-13