Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie IN.6220.1.2023.MS

                                                                                                                    Krypno Kościelne, dnia 15.02.2023 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.1.2023.MS

 

Obwieszczenie
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Na    podstawie  art.  10  § 1  ustawy   z   dnia 14   czerwca  1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm. )  w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Photon Energy Polska  Sp. z o. o., Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa i eksploatacja  elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 4,1 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 68 w obrębie  ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie’’, Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

       Zainteresowane  strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej   sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub  na  piśmie  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Z  dokumentacją  sprawy  zapoznać się można  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

    Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia: 15.02.2023r.

     Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

 

                                                                                                                           WÓJT

                                                                                                                          mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-02-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-02-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-02-15