Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Lublinie

ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin

Lublin, dnia 5 grudnia  2022 r.

WOOŚ.420.19.2021.PP.23                                                                                                                                                                

 

 

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

 

Na podstawie art. 49, 41 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit t i ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamia się, o zmianie zakresu planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa), etap I, odcinek Białystok-Ełk” oraz złożeniu ujednoliconego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, Biuro Ochrony Środowiska reprezentowaną przez pełnomocnika.

 

Jednocześnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) niniejszym zawiadamia o ponownym wystąpieniu na podstawie:

 • art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 • art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia .
 • art. 77 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
 • art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029, ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Organem właściwym do wydania ww. decyzji kończącej postępowanie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, wyznaczony na podstawie art. 26 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego  postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 września 2021r. znak: BP-RP.024.19.2021..DB do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym do wydania tej decyzji,   zaś zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) organem opiniującym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej /liczonych od dnia następnego po publicznym ogłoszeniu/.

 

                                                                                                                                       Regionalny Dyrektor

                                                                                                                                       Ochrony Środowiska

                                                                                                                                     w Lublinie

                                                                                                                                       dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

                                                                                                                                                                     /Podpis elektroniczny/

 

 

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od …………….. do ……………..                               

 

 

Otrzymują z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Miejski w Białymstoku - doręczenie elektroniczne e-puap
 2. Urząd Miejski w Choroszczy – doręczenie elektroniczne e-puap
 3. Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże – doręczenie elektroniczne e-puap
 4. Urząd Gminy Krypno– doręczenie elektroniczne e-puap
 5. Urząd Miejski w Knyszynie– doręczenie elektroniczne e-puap
 6. Urząd Miejski w Mońkach– doręczenie elektroniczne e-puap
 7. Urząd Miejski w Goniądzu– doręczenie elektroniczne e-puap
 8. Urząd Miasta Grajewo– doręczenie elektroniczne e-puap
 9. Urząd Gminy Grajewo– doręczenie elektroniczne e-puap
 10. Urząd Gminy Prostki– doręczenie elektroniczne e-puap
 11. Urząd Miasta Ełk- doręczenie elektroniczne e-puap
 12. Urząd Gminy Ełk– doręczenie elektroniczne e-puap
 13. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie– doręczenie elektroniczne e-puap
 14. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku– doręczenie elektroniczne e-puap
 15. Aa – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

 

Do wiadomości:

 1. PKP PLK S.A. w Warszawie reprezentowane przez
  Pana Jarosława Wałaszewskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny
  ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk (doręczenie elektroniczne e-puap)

               

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

Data wytworzenia: 2022-12-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-08