Zawiadomienie IN.6220.6.2022.MS

                                                                                                                     Krypno Kościelne, dnia 31.08.2022r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.6.2022.MS

 

Zawiadomienie

 

      Zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.  ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm. ) o wydaniu postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem  MPS-GREEN  Sp. z o. o., ul. Obrzeżna 7a/100,  02-691 Warszawa  na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą :  „budowa zakładu produkcji  olejów i karbonizatu oraz instalacji PV o mocy do 0,5MW na działce nr 384/3 i 385/3 w obrębie Krypno Kościelne,  gm.  Krypno’’.

      Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krypno w pok. nr 5 w godz. 8.00 – 14.00.        

      Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie - obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     

      Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl, Urzędu Gminy Krypno – gminakrypno.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno .

               

 

 

 

Otrzymują:

1.Strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

2.Właściciel działki objętej  inwestycją / w aktach sprawy/

3. a/a

Do wiadomości:

  1. MPS-GREEN Sp. z o. o.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-08-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-31