Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr IN.6220.9.2021

                                                                                                                                                              Krypno Kościelne, 23.09.2021 r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.9.2021

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

      Zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm. ) o wszczęciu  postępowania na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. , ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 201/2  w obrębie Zastocze, gmina Krypno’’.

      Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

      Zgodnie z art. 64 ust. 1  pkt 1 i 2, art.  77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego, ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ),  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

      Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii. 

 

      Informuję  osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

      Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  w godz. 8.00 – 14.00.

      Rozstrzygnięcie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez wydanie decyzji.

               

                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                  mgr Marek Stankiewicz

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
  2. Strony postepowania w aktach sprawy.
  3. Obwieszczenie
  4. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-09-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-09-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-09-23