Zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie IN.6220.4.2021

                                                                                                                     Krypno Kościelne, dnia 18.08.2021r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

IN.6220.4.2021

 

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

             Na    podstawie  art.  10  § 1  ustawy   z   dnia 14   czerwca  1960 r.   Kodeks postępowania    administracyjnego  (Dz. U.  z  2021r.  poz.  735) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Wójta Gminy Krypno w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104743B  Długołęka – Zastocze i odcinka drogi gminnej 150534B od drogi gminnej 104743B do drogi powiatowej 1841B ” na długości około 2,77 km na  działkach o nr ewidencyjnych 888,  885, 887/1, 882 obręb  Długołęka; 350/1, 350/2 obręb Zastocze oraz części działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dróg gminnych nr 104743B ( działki 92, 93/1, 567/11 obręb Długołęka) i nr 150534B  ( działki 571, 572/5, 572/6, 573/1, 94 obręb Długołęka), Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

       Zainteresowane  strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej   sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub  na  piśmie  w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. Z  dokumentacją  sprawy  zapoznać się można  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

    Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl .  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

  

                                                                                                                                                     z up. WÓJTA

                                                                                                                                                     mgr Marian Magnuszewski

                                                                                                                                                      ZASTĘPCA WÓJTA

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. Wójt Gminy Krypno
  2. Strony postepowania w aktach sprawy.
  3. Obwieszczenie
  4. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2021-08-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-08-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-08-19