Decyzja środowiskowa IN.6220.7.2021

                                                                                                                    Krypno Kościelne, dnia 07.10.2021 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.7.2021

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 z późniejszymi zm. ) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) po rozpoznaniu wniosku Inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa  i zgromadzonego materiału dowodowego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy farmy  fotowoltaicznej, Wójt Gminy Krypno

 

nie stwierdza

 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 420, 421/1, 429/6,  429/4, 432/4, 432/7 w obrębie Góra,  gmina Krypno"

 

Uzasadnienie

 

      PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53 , 00-113 Warszawa wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 420, 421/1, 429/6,  429/4, 432/4, 432/7 w obrębie Góra, gmina Krypno. Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uoos”.

      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2019, poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

      Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.408.2021.PL z dnia 01.09.2021 wyraził opinię, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-41/21 z  dnia 02.09. 2021r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

      Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich  w Białymstoku opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.253.2021.UM z dnia 07.09.2021r.  wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

      Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

      Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MWp na działkach o nr ew. 420, 421/1, 429/6, 429/4, 432/4, 432/7 o łącznej  powierzchni 7,8406 ha w obrębie Góra, na terenie gminy Krypno. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję zajmie do 3,6200 ha. Inwestycja  posiada bezpośrednio dostęp do drogi gminnej o nr ewid. 751. Grunty na których planowana jest inwestycja stanowią gleby o niskich klasach bonitacyjnych ( RIV, RIVb, RV, PsIV , PsIV, PSV, ŁIV) . Obecnie działka , na której planuje się budowę farmy fotowoltaicznej jest użytkowana rolniczo.

      Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana na działce nr 420 zlokalizowana jest w odległości ok. 60 m  metrów od ogrodzenia planowanej inwestycji, a 250 m  od budynku mieszkalnego znajdującego się na działce 441. Mając na uwadze odległość pomiędzy  budynkiem mieszkalnym a inwestycją, należy przyjąć, iż planowana farma fotowoltaiczna nie będzie oddziaływać na okoliczną zabudowę.

      W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o podobnej funkcji, w tym elektrownie słoneczne i fotowoltaiczne.  

 

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:  

- stalowych, ocynkowanych  konstrukcji  i elementów  montażowych do instalacji paneli

- paneli  fotowoltaicznych,

- inwerterów,  

- stacji transformatorowych,

- pośrednich rozdzielnic napięcia,

- układów pomiarowo-zabezpieczających,

- tras oraz linii kablowych,  

- instalacji odgromowych, przepięciowych oraz przetężeniowych,

- dodatkowego oprzyrządowania pomocniczego

- ogrodzenia, monitoringu.

 

      Wytwarzana energia elektryczna będzie przesyłana bezpośrednio do krajowego systemu elektroenergetycznego bez użycia systemu magazynowania energii elektrycznej.

      W ramach inwestycji  planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych  o  łącznej mocy do  9 MW w ilości  do 22500 sztuk. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną , która wyeliminuje efekt olśnienia. Moduły fotowoltaiczne posadowione zostaną w rzędach i osadzone na stalowych  ocynkowanych konstrukcjach  zakotwionych w gruncie. Maksymalna wysokość konstrukcji montażowej paneli fotowoltaicznych  nie przekroczy  wysokości 4 metrów. Pomiędzy rzędami paneli zostanie odstęp od siebie biologicznie czynny, porośnięty rodzimymi gatunkami roślin.

W skład farmy fotowoltaicznej przy mocy 9MW szacuje się do 180 inwerterów.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektrycznego zaplanowano prefabrykowane  stacje  transformatorowe w ilości do 9 sztuk. Kontenery będą wyposażone  w osprzęt  niezbędny do pracy ciągłej obiektu tj. transformator, rozdzielnicę  potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w przypadku użycia transformatorów olejowych  konieczne będzie zamontowanie szczelnej misy/tacy na olej , która pomieści  co najmniej 105% oleju jaki  będzie zawierał  transformator ( tj. około 750l ) Wymóg ten dotyczy także zastosowania transformatorów żywicznych, czyli suchych – bezolejowych.

Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery dla zwierząt. Planowane jest użycie siatki  o oczkach o średnicy minimum 20cm, co jest wystarczające dla zapewnienia  swobodnej migracji drobnych  ssaków, płazów i gadów.

 

      Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady w czasie ich wytworzenia będą przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

      Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będzie miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi. Przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie na krajobraz z uwagi na fakt, że elementy budowli są niskie nie będą dominowały wśród istniejących elementów krajobrazu.

      W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016 r.  poz. 138. );

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej oraz budowlami.  

      Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

      W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

            

 

POUCZENIE

 

      W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

      Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

      Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

 

                                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                                                                mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
  Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś”

               

Otrzymują:

 1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
  ul. Emilii Plater 53 , 00-113 Warszawa 
 2. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony
  Środowiska w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Mońkach
  ul. Tysiąclecia 5
  19-100 Mońki
   
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białymstoku
  ul. Handlowa 6
  15-399 Białystok

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Załącznik do decyzji IN. 6220.7.2021 z dnia

                                                                                                                                                                             07.10.2021 r. Wójta Gminy Krypno

                                                                                                                                                                             o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                                                                             realizacji przedsięwzięcia

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

   Zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni zabudowy do 3,62 ha pod  nazwą „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na dz. nr 420, 421/1, 429/6, 429/4,

   432/4, 432/7 w obrębie Góra, gmina Krypno.

   Przedsięwzięcie zlokalizowano na gruntach rolnych o klas  RIV, RIVb, RV, PsIV , PsIV, PSV , ŁIV. 

2. Charakterystyka parametry techniczne instalacji.

    Przedsięwzięcie ma na celu budowę farmy  fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersacji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.

   Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących budowli:

   - stalowych, ocynkowanych  konstrukcji  i elementów  montażowych do instalacji paneli

   - paneli  fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9MW w ilości  do 22500 sztuk,

   - inwerterów do 180 sztuk, 

   - stacji transformatorowych w ilości do 9 sztuk,

   - pośrednich rozdzielnic napięcia,

   - układów pomiarowo- zabezpieczających,

   - tras oraz linii kablowych, 

   - instalacji odgromowych, przepięciowych oraz przetężeniowych,

   - dodatkowego oprzyrządowania pomocniczego

   - ogrodzenia, monitoringu.   

 

 

                                                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                                                                  mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-10-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-10-08