obwiezczenie budowa 2 kurników citko Norbert

                                                                           Krypno, dnia 14 maja  2014 r.

WÓJT GMINY KRYPNO

   Krypno Kościelne 23B

 

Znak:GK.6220.1.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 38 i art.. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie dwóch kurników o obsadzie 304 DJP łącznie, na działce nr ew. 15/10 i 15/12 obręb Zastocze, gm. Krypno”, gm. Krypno.

            Decyzja została wydana na wniosek P. Norberta Citko.

            Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. 5.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

            Obwieszczenie o wydanej decyzji zostaje podane w drodze publicznego ogłoszenia w okresie od dnia 14 maja 2014 r  do 27 maja 2014 r. to jest przez okres 14 dni.

            W tym przypadku doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-05-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-05-14

Data modyfikacji: 2014-05-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-05-14