Obwieszczenie środowiskowe

Krypno, dnia 10 kwietnia 2009 r.

 

Znak:G.K.7624-4/09

 

OBWIESZENIE

 

                Wójt Gminy Krypno na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

informuje

 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu na środowisko kurnika hodowlanego o obsadzie 280 DJP usytuowanego na terenie działek nr ew. geodezyjnej 234/2 i 235/5 w obrębie gruntów wsi Ruda gm. Krypno.

   Postępowanie zostało wszczęte na wniosek P. Karola Molskiego, zam. Ruda 132.

   Na podstawie art. 30 wymienionej ustawy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z art. 31 ustawy przysługuje każdemu.

   Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy informuję, iż dane o:

- wniosku;

- raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pokój nr 9. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

   Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Urzędu Gminy Krypno, w terminie od dnia 20 kwietnia  do 12 maja 2009 r.

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno:

http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-04-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-04-10

Data modyfikacji: 2009-04-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-04-10