obwieszczenie budowa obory Peńskie

                                                                                                Krypno, dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

 

Znak:GK.6220.4.2014 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. )

                                                                                                  

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie obory – chów i hodowla zwierząt w liczbie 25 DJP, jako uzupełnienie istniejącej zabudowy zagrodowej, wraz z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi, na terenie działki nr ew. geod. 376/1 we wsi Peńskie, gm. Krypno.

 

Decyzja została wydana na wniosek Pana Adama Kobeszko zam. Peńskie 66.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 Zastępca Wójta
Joanna Kitlas

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-08-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-08-28

Data modyfikacji: 2014-08-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-08-28