Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Molski B.

      Krypno, dnia 25 maja 2010 r.

 

Znak:G.K.7624-2/10

 

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

 

   Wójt Gminy Krypno, stosownie do przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego na wniosek P. Molskiego Bogdana, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 150 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 234/2 obręb gruntów wsi Ruda, gm. Krypno.

   Informuję, ze w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach – opinia nr NZ/OP-22/10z dnia 2010.05.12;

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie ROŚ-2-WOOŚ-II-66130-232/10/rd z dn. 10 maja 2010 r.

   Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym informuję, ze z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krypno w pokoju 9 oraz zgłosić swoje uwagi od dnia  26 maja 2010 r do dnia 08 czerwca 2010 r.

   Ponieważ powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Krypno Kościelne 23B.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-05-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-05-27

Data modyfikacji: 2010-05-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-05-27