Obwieszczenie o kurniku 16.06.2009

Krypno, dnia 16 czerwca 2009 r.

 

 

Znak:G.K.7624-4/09

 

 

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO


 

   Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 30.03.2009 r. zarejestrowanego pod nr G.K.7624-1/07, złożonego przez Karola Molskiego, zam. Ruda 113A , o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu kurnika hodowlanego o obsadzie 280 DJP usytuowanego na terenie działek nr ew. geodezyjnej 234/2 i 235/5 w obrębie gruntów wsi Ruda, gm. Krypno, zostało zakończone.

   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

   W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

   Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  tj. od dn. 16 czerwca 2009 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-06-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-06-16

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-06-16