Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Molski

                                                                                Krypno, dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

Znak:G.K.7624-2/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 28 kwietnia 2010 r. na wniosek P. Bogdana Molskiego zam. Ruda 113A postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 150 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) inwentarza w Rudzie, nr ew. działki 234/2, gm. Krypno.

   Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

   Informuję o uprawnienia strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień.

   Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej jako „Uooś” oraz § 3 ust. 1 pkt 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 2573 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska

- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

   Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

   Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

   Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 Uooś, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz edu Gminy Krypno bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

   Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-04-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-04-28

Data modyfikacji: 2010-04-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-04-28