Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Olkowski J.

        Krypno, dnia 26 maja 2010 r.

 

 

Znak:G.K.7624-1/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                Na podstawie art. 38 i art.. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 130 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) w Krypnie Wielkim, nr ew, działki 868, gm. Krypno.

 

                Decyzja została wydana na wniosek P. Jarosława Olkowskiego zam. Krypno Wielkie 125.

                Jednocześnie zawiadamiam, ze każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. 9.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-05-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-05-27

Data modyfikacji: 2010-05-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-05-27