Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przebudowy SUW

                                                                              Krypno, dnia 18 marca 2011 r.

 

Znak:GK.6220.1.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

- zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

   Wójt Gminy Krypno informuje, że postępowanie dowodowe w sprawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na przebudowie stacji uzdatniania wody, przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 1057, obręb Ruda, gm. Krypno, zostało zakończone.

   W toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach – opinia nr NZ/OP-06/11 z dnia 2011.03.16,

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie WOOŚ-II.4240.132.2011.PL.

   Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję strony niniejszego postępowania oraz zainteresowanych, iż zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. można zapoznać się z materiałami zgromadzonymi w toku postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, w pokoju nr 9 oraz zgłosić swoje uwagi lub żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18 marca 2011r. do dnia 01 kwietnia 2011 r.  

   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna, kończąca sprawę.

   Zawiadomienie niniejsze zostaje dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http://bip.ugkrypno.wrotapodlasia.pl , tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, oraz doręczone stronom postępowania.

 

Otrzymują:

strony postępowania

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-03-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-03-18

Data modyfikacji: 2011-03-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-03-18