obwieszczenie o zbieraniu odpadów

                                                                                                Krypno, dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

 

Znak:GK.6220.2.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. )

                                                                                                 

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu, transporcie i przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości 383/1 i 382/3 w Krypnie Kościelnym, gm. Krypno.

Decyzja została wydana na wniosek Firma – Markel Sp. z o.o. Krypno Kościelne 25A.

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-04-29

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-04-29

Data modyfikacji: 2014-04-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-04-29