Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia OOŚ w Górze

                                                                          Krypno, dnia 07 maja 2012 r.

 

Znak:G.K.6220.2.2012

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko

 

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 07 maja 2012 r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o planowanej mocy instalowanej Nmax = ok. 300 kW, przy jazie piętrzącym w km 280+ 800 rzeki Narew w miejscowości Góra , nr działki 256/2, Gm. Krypno zostało wydane przez Wójta Gminy Krypno – Postanowienie GK.622.2.2012, o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

    Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, w pokoju nr 9.

   Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B i tablicy ogłoszeń Sołectwa Góra.

   Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-05-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-05-07

Data modyfikacji: 2012-05-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-05-07