Obwieszczenie o podjęciu decyzji środowiskowej na kurnik 01.07.2009

Krypno, dnia 01 lipca 2009 r.

 

Znak:G.K.7624-4/09 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )

 

informuję

 

   o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rozbudowy kurnika 280 DJP, nr ew. działek: 234/2 i 235/5 obręb Ruda, gm. Krypno.

 

   Decyzja została wydana na wniosek P. Karola Molskiego, zam. Ruda 113A, gm. Krypno.

 

   Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach.

               

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-07-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-07-01

Data modyfikacji: 2009-07-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-07-01