Obwieszczenie dotyczące Programu Ochrony Środowiska

Krypno, dnia 28 października 2009 r.

 

 

Znak sprawy:G.K.7624-10/09

OBWIESZCZENIE

 

         Wójt Gminy Krypno, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sporządzeniu Programu Ochrony Środowiska Gminy Krypno na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

   Każdy ma prawo brać udział w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska. Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej w terminie od 29 października 2009 r. do 18 listopada 2009 r. w Urzędzie Gminy Krypno, nr pokoju 9, w godzinach 8.00 – 14.00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krypno, przed przyjęciem programu.

   Do niezbędnej dokumentacji sprawy należy:

1)       projekt dokumentu

2)       stanowiska innych organów innych organów dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

   Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http//:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-10-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-10-28

Data modyfikacji: 2009-10-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-10-28