Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na rozbudowę Markel

                                                                                        Krypno, dnia 17 kwietnia 2014 r.

 

Znak:G.K.6220.5.2014

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

            Na podstawie art., 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r poz. 1235 j.t. ) powołana dalej jako „Uooś”) 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwarzającego zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o punkt zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Krypnie Kościelnym , nr ew. działki 382/3 i 382/1, gm. Krypno.

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 10 kwietnia 2014 r. Markel Sp. z o.o. Krypno Kościelne 25A.

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

            Wójt Gminy Krypno jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 17.04.2014 do 07.05.2014 r.

            Zgodnie z art. 34 ustawy Uooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie

pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pokój 5, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy Uooś.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krypno.

 

             

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-04-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-04-17

Data modyfikacji: 2014-04-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-04-17