Obwieszczenie o wydaniu decyzji obora Kruszyn SzK

 

                                                                           Krypno, dnia 27 maja  2014 r.

WÓJT GMINY KRYPNO

Krypno Kościelne 23B

 

Znak:GK.6220.3.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

    Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2013. 1235 j.t.),

 

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ budowie obory – chów i hodowla zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi w liczbie 100 DJP , na działce nr ew. 208 obręb Kruszyn, gm. Krypno”.

 

    Decyzja została wydana na wniosek P. Konopko Szczepana i Bożeny zam. Kruszyn 26.

 

    Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. 5.

 

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

    Obwieszczenie o wydanej decyzji zostaje podane w drodze publicznego ogłoszenia w okresie od dnia 28 maja 2014 r  do 10 czerwca 2014 r. to jest przez okres 14 dni.

 

    W tym przypadku doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                             

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-05-27

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-05-27

Data modyfikacji: 2014-05-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-05-27