Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na rozbudowe SUW w Rudzie

                                                                           Krypno, dnia 14 kwietnia 2011 r.

WÓJT GMINY KRYPNO
Krypno Kościelne 23B

 

 

Znak:GK.6220.1.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                Na podstawie art. 38 i art.. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody w Rudzie, nr ew, działki 1057, gm. Krypno.

 

                Jednocześnie zawiadamiam, ze każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. 9.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

 

Wójt Gminy Krypno

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-04-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-04-15

Data modyfikacji: 2011-04-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-04-15