Obwieszczenie o wydaniu decyzji biogazownia

                                                                           Krypno, dnia 06 grudnia  2011 r.

WÓJT GMINY KRYPNO
Krypno Kościelne 23B

Znak:GK.6220.3.2011

OBWIESZCZENIE

 

                Na podstawie art. 38 i art.. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz – instalacja układu kogenaracyjnego o mocy elektrycznej wynoszącej 999 kW i użytkowej mocy termicznej 1058 kW na terenie działek nr 202 i 203 w Krypnie Wielkim, gm. Krypno.

 

   Decyzja została wydana na wniosek Polskiej Grupy Biogazowej Sp z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

  Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. 9.

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński-Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-12-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-12-06

Data modyfikacji: 2011-12-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-12-06