Obwieszczenie o zakończeniu postępowania kurnik Dębina

 

                                                                                                      Krypno, dnia 16 września 2013 r.

 

Znak:GK.6220.2.2013

 

Obwieszczenie – zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

   Wójt Gminy Krypno, stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r, poz. 267 j.t.) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o łącznej obsadzie do 160 DJP na działce nr ew. 312/1 w Dębinie, gm. Krypno.

   Informuję, że w toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z :

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach – postanowienie z dnia 06.09.2013 r. NZ.4181-30/13

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie z dnia 06.09.2013 r. WOOŚ-II.4240.376.2013.RD.

   Stosownie do przepisu art. 10 § 11 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.  Informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krypno w pokoju nr 5 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zawiadomienia tj do dnia 23.09.2013 r.

   Ponieważ w  sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostaje dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.
 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-09-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-09-16

Data modyfikacji: 2013-09-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-09-16