Obwieszczenie o umorzeniu postępowania środ. kurnik dębina

                                                                                               Krypno, dnia 25 września 2013 r.

 

 

Znak:GK.6220.2.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

   Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2013 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko )Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

informuję

 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania prowadzonego na wniosek P. Zbigniewa Wiszowatego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych i gęsich o łącznej obsadzie do 160 DJP we wsi Dębina nr ew. działki 312/1, gm. Krypno.

   W prowadzonym postępowaniu wnioskodawca wycofał wniosek. W związku z tym postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Gdy postępowanie staje się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno –bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-09-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-09-26

Data modyfikacji: 2013-09-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-09-26