Obwieszczenie Kurzyna M.

                                                                           Krypno, dnia 10 czerwca 2010 r.

 

 

Znak:G.K.7624-6/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

   Na podstawie art. 38 i art.. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

informuję

o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego- obory  o obsadzie 40 DJP( dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) w Kuleszach Chobotkach nr ew. działki 36/5 i 36/6, gm. Krypno.

 

   Decyzja została wydana na wniosek P. Marka Kurzyny, zam. Kulesze Chobotki 11.

   Jednocześnie zawiadamiam, ze każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. 9.

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – http://bip.ug. krypno.wrotapodlasia.pl oraz  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-06-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-06-11

Data modyfikacji: 2010-06-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-06-11