Obwieszczenie o możliwości zapznania się z projektem "Programu ochrony środowiska na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 roku dla Gminy Krypno”,

    Krypno Kościelne, dn. 3.10.2022 r.

 

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

 

IN.602.1.2022

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), w związku z przystąpieniem do opracowywania dokumentu w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973), Wójt Gminy Krypno podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do opracowania projektu dokumentu  „Program ochrony środowiska  na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 roku dla Gminy  Krypno”, 

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem ww. dokumentu w okresie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 3.10.2022 r. do 24.10.2022 r, w Urzędzie Gminy Krypno (pok. 1A) w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530.

Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krypno pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
 
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krypno na adres:

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu lub na adres e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2022 r.

 

 

                                                                                                       Wójt
                                                                                                       Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-10-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-10-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-10-03