Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IN.6220.1.2022

  Krypno Kościelne, 12.01.2022r.

Znak:IN.6220.1.2022

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

      Zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735  ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.) o wszczęciu  postępowania na wniosek Wójta Gminy Krypno  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia:  „rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 104749B Ruda- Kolonia Ruda ( Kulik )’’ .

      Inwestycja zlokalizowana będzie na:

1.działkach będących dr. pow. nr 1385B o nr geod.: 1087, 670/1, 758/3, 759/1,

2.działkach będących dr. gm. nr 104749B o nr geod.: 758/4, 758/2,

3.częściach działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dr. gm. nr 104749B o nr geod.:  759/2, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 770, 771, 772, 773/1, 779, 780, 781, 784, 782, 787 , 788/2, 789/2, 791, 792, 793, 794, 800, 808,  809, 810, 811, 812, 755, 670/2, 671, 672, 673/1, 675, 677/1, 678/1, 681, 682, 683, 684, 685/1, 691, 688, 689, 690, 693/14, 693/1, 733, 734, 735, 738/1, 738/2, 739, 740.

      Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

      Zgodnie z art. 75 ust. 1  pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego, ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Krypno.

      Zawiadamiam również, iż pismem z dnia 12.01.2022r. Wójt Gminy Krypno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

               

      Informuję  osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

      Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 8.00 – 14.00.

       

      Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

               

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-01-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-13