Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IN.6220.7.2020

                                                                                                                            Krypno Kościelne,  03.11.2020r.

Znak:IN.6220.7.2020

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 49 i art.  61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020r.,  poz. 256  ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 , art. 71 ust. 2 pkt 2  oraz 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r. , poz. 283 ze zm.  )  o wszczęciu  postępowania na wniosek Coral Energia Sp. z o.o.  ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Zastocze o mocy 1,2  MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie oznaczonym nr  działki :  309/11  w m. Zastocze, gm. Krypno.

    Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

    Zgodnie z art. 64 ust. 1  pkt 1 i 2, art.  77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego, ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019r. , poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po    uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.

    Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii. 

 

    Informuję  osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

    Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy. W godz. 7.30 – 15.30.

    Rozstrzygnięcie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez wydanie decyzji.

 

    Doręczenie stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                                     Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-11-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-11-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-11-03