Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o umorzenie

                                                                                                                   Krypno Kościelne,  29.12.2020 r.

Znak:IN.6220.7.2020

 

Obwieszczenie

 

    Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1, § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 ze zm. ) oraz art. 73 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r. , poz. 283 ze zm.  ),  o  wszczęciu postępowania o umorzenie , na wniosek:  Coral Energia Sp. z o.o.  ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Zastocze o mocy 1,2  MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie oznaczonym nr. działki :  309/11  w m. Zastocze, gm. Krypno.

    Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, w ciągu 7 dni zapoznać się z wniesionym wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

    Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

               

    Doręczenie stronom uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Krypno

mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-12-29

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-12-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-12-29