Obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.420.19.2021.PP.2

          Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Lublinie
20-144 Lublin  ul. Bazylianówka

WOOŚ.420.19.2021.PP.2                                                                                                            Lublin, dnia 22 listopada 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

 

Na podstawie art. 49, 41 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit t i ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.247 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie działających przez Pełnomocnika Panią Ewę Makosz – Dyrektora Biura Ochrony Środowiska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa), etap I, odcinek Białystok-Ełk” .

Zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 9 ww. ustawy dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 824/2021. Informacja o publicznie dostępnym wykazie zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dostępnym w http://bip.lublin.rdos.gov.pl/ Wykaz dostępny jest także pod adresem http://www.ekoportal.gov.pl/ pod zakładką Informacje o środowisku - wyszukiwanie kart w wykazie.

Z treścią wniosku i z jego załącznikami można się zapoznać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu: tel. 81 71 06 500, email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl.

 

Jednocześnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) niniejszym zawiadamia o wystąpieniu na podstawie:

 

 • 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 • 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia .
 • 77 ust. 1 pkt 1a do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
 • 75 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247, ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Organem właściwym do wydania ww. decyzji kończącej postępowanie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, wyznaczony na podstawie art. 26  §2 Kodeksu postępowania administracyjnego  postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 września 2021r. znak: BP-RP.024.19.2021..DB do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym do wydania tej decyzji,   zaś zgodnie z art.75 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247, ze zm.) organem opiniującym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej /liczonych od dnia następnego po publicznym ogłoszeniu/.

 

                                                                                                                         Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Lublinie

      dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

         /Podpis elektroniczny/

 

Otrzymują z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Miejski w Białymstoku - doręczenie elektroniczne e-puap
 2. Urząd Miejski w Choroszczy – doręczenie elektroniczne e-puap
 3. Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże – doręczenie elektroniczne e-puap
 4. Urząd Gminy Krypno– doręczenie elektroniczne e-puap
 5. Urząd Miejski w Knyszynie– doręczenie elektroniczne e-puap
 6. Urząd Miejski w Mońkach– doręczenie elektroniczne e-puap
 7. Urząd Miejski w Goniądzu– doręczenie elektroniczne e-puap
 8. Urząd Miasta Grajewo– doręczenie elektroniczne e-puap
 9. Urząd Gminy Grajewo– doręczenie elektroniczne e-puap
 10. Urząd Gminy Prostki– doręczenie elektroniczne e-puap
 11. Urząd Miasta Ełk- doręczenie elektroniczne e-puap
 12. Urząd Gminy Ełk– doręczenie elektroniczne e-puap
 13. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie– doręczenie elektroniczne e-puap
 14. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku– doręczenie elektroniczne e-puap
 15. – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

 

Do wiadomości:

Pełnomocnik PKP PLK S.A. w Warszawie

Pani Ewa Makosz Dyrektor Biura Ochrony Środowiska, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa (doręczenie elektroniczne e-puap)

              

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin

 

Pieczęć urzędu i podpis osoby odpowiedzialnej za wywieszenie obwieszczenia

Zgodnie z art.49 §2 Kpa publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniach

od…………………………….

do……………………………

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Iwaniuk - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie

Data wytworzenia: 2021-11-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-23