Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                      Krypno Kościelne, dnia 01.02.2022r.

IN.6220.1.2022

 

Obwieszczenie
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

             Na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021r. poz.  735 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Wójta Gminy Krypno w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 104749B Ruda- Kolonia Ruda (Kuli) zlokalizowanych na:

1.działkach będących dr. pow. nr 1385B o nr geod.: 1087, 670/1, 758/3, 759/1,

2.działkach będących dr. gm. nr 104749B o nr geod.: 758/4, 758/2,

3.częściach działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dr. gm. nr 104749B o nr geod.:  759/2, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 770, 771, 772, 773/1, 779, 780, 781, 784, 782, 787 , 788/2, 789/2, 791, 792, 793, 794, 800, 808,  809, 810, 811, 812, 755, 670/2, 671, 672, 673/1, 675, 677/1, 678/1, 681, 682, 683, 684, 685/1, 691, 688, 689, 690, 693/14, 693/1, 733, 734, 735, 738/1, 738/2, 739, 740, Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

        Zainteresowane  strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej   sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub  na  piśmie  w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

    Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

                                                                                                     Wójt

                                                                                                          mgr Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-02-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-02-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-02-01