Obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.420.19.2021.PP.12

Lublin, dnia 29 marca 2022 r.

Regionalny    Dyrektor

Ochrony   Środowiska

w Lublinie

 

WOOŚ.420.19.2021.PP.12

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 33, 34 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. – cyt. dalej jako „ustawa OOŚ”), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

Zawiadamia się o przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I, odcinek Białystok - Ełk”, w ramach którego przeprowadzana jest  ocena oddziaływania na środowisko.

        Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, Biuro Ochrony Środowiska reprezentowaną przez pełnomocnika.

        Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, zgodnie z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: BP-RP.024.19.2021.DB z dnia 6 września 2021 r. Organami biorącymi udział w postępowaniu jest Minister właściwy ds. Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

        W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy OOŚ w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46. Z dokumentacją można zapoznać się, po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu - email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, tel. 081 71 06 500, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto z dokumentacją w wersji elektronicznej można zapoznać się na stronie internetowej https://edrzwi.rdos.lublin.pl/e-konsultacje/# w zakładce „Aktualne”.

        Uwagi i wnioski w ww. sprawie mogą być wnoszone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, ustnie do protokołu w  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu – email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, tel. 081 71 06 500 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

w terminie 30 dni tj. od dnia 5 kwietnia do dnia 4 maja 2022 r.

     

        Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje o przeprowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną zawarte w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Lublinie

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

/Podpis elektroniczny/

 

 

 

 

 

 

Otrzymują z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Miejski w Białymstoku – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 2. Urząd Miejski w Choroszczy – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 3. Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 4. Urząd Gminy Krypno – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 5. Urząd Miejski w Knyszynie – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 6. Urząd Miejski w Mońkach – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 7. Urząd Miejski w Goniądzu – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 8. Urząd Miasta Grajewo – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 9. Urząd Gminy Grajewo – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 10. Urząd Gminy Prostki – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 11. Urząd Miasta Ełk – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 12. Urząd Gminy Ełk – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 13. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 14. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku – doręczenie elektroniczne e-PUAP
 15. Aa – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

 

Do wiadomości:

Pełnomocnik PKP PLK S.A. w Warszawie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk (doręczenie elektroniczne e-PUAP)

 

 

Po obwieszczeniu (co najmniej od 1 kwietnia do 5 maja 2022 r.) należy niezwłocznie odesłać na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin

z naniesioną w poniższej tabeli adnotacją o datach i miejscu upublicznienia zawiadomienia

Pieczęć urzędu i podpis osoby odpowiedzialnej za wywieszenie obwieszczenia

Upublicznienie nastąpiło w dniach

 

od……………………………..………………….

 

do………………………………………….……..

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Iwaniuk - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie

Data wytworzenia: 2022-03-29

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-04