Zawiadomienie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa biogaz Krypno

                                                                                        Krypno, dnia 06 października 2011 r.

 

Znak:G.K.6220.3.2011

 

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

   Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. powołana dalej jako „Uooś”), Wójt Gminy Krypno 

zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w Krypnie Wielkim, nr ew. działki 202 i 203, gm. Krypno.

   Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 10.08.2011 r. Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

   Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

   Wójt Gminy Krypno jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

   Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 10 października 2011 r.  do 31 października.2011 r.

   Zgodnie z art. 34 ustawy Uooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie

pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pokój 3, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy Uooś.

   Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

 

Wójt Gminy Krypno                         

             Marek Stankiewicz                         

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-10-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-10-06

Data modyfikacji: 2011-10-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-10-06