Zawiadomienie w spr. elektrowni wodnej

                                                                                                     Krypno, dnia 07 marca 2012 r.

 

Znak:G.K.6220.1.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 23 stycznia 2012 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o mocy instalowanej Nmax =300 kW, przy jazie piętrzącym w km 280 + 800 rzeki Narew, w miejscowości Góra, Gm. Krypno, nr ew. działki 1349.

    Celem postępowania sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowiska oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

    Informuje się o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu dowodowym.

    Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii następujących organów:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Białymstoku, ul. Dolidy Fabryczne 23,

- Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Mońkach, ul. Tysiąclecia 5

    Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

    Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

    Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

    Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Sołectwa Góra.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-03-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-03-07

Data modyfikacji: 2012-03-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-03-07