Zawiadomienie w sprawie kurników Bogumił Żmiejko

Krypno, dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

Znak:G.K.7624-3/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

                Na podstawie art. 33, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. powołana dalej jako „Uooś”) 

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o obsadzie łącznej 200 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) inwentarza w Rudzie, nr ew. działki 256/2, obręb gruntów Ruda, gm. Krypno.

    Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 23 marca 2010 r. Pana Bogumiła Żmiejko zam. Ruda 13.

   Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

   Wójt Gminy Krypno jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 23.04.2010 do 13.05.2010 r.

   Zgodnie z art. 34 ustawy Uooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pokój 3, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy Uooś.

   Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno bip.ug.krypno.wrtotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krypno.

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-04-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-04-23

Data modyfikacji: 2010-04-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-04-23