zawiadomienie o postępowaniu środowiskowym z udziałem społeczeństwa w Górze

                                                                                        Krypno, dnia 06 listopada 2013 r.

 

Znak:G.K.6220.3.2013

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

   Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. powołana dalej jako „Uooś”), Wójt Gminy Krypno, art. 61 §   4, art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 j.t.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej ( 200 kW) z przepławką dla ryb w km 280+800 rzeki Narew na terenie działki nr ew. geod.: 1349/1, 1349/2, 1349/3 w m. Góra gm. Krypno.

 

   Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29 października 2013 r. inwestora „ENERTON” Farma Wiatrowa Sp. z o.o. Chrząstówek 39, 96-230 Biała Rawska.

   Zgodnie z art. 30 ustawy Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

   Wójt Gminy Krypno jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

   Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

   Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 77 ust. 1 pkt 2 Uooś oraz § 3 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) – elektrownie wodne zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być wymagane, w związku z tym, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

   Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 07 listopada  2013 r.  do 27 listopada 2013 r.

   Zgodnie z art. 34 ustawy Uooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie

pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pokój 5, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy Uooś.

   Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

Otrzymują strony postępowania
( zgodnie z wykazem znajdującym się
w aktach sprawy, str. 19 raportu)

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-11-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-11-06

Data modyfikacji: 2013-11-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-11-06