Zawiadomienie o postępowaniu środowiskowym na kurnik w Dębinie

                                                                                                     Krypno, dnia 14 sierpnia 2013 r.

 

Znak:G.K.6220.2.2013

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

   Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) o wszczęciu w dniu 14 sierpnia 2013 r. , na wniosek Pana Zbigniewa Wiszowatego zam. Białystok ul. Konrada Wallenroda 16, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych i gęsich o obsadzie do 160 DJP , w miejscowości Dębina gm. Krypno, nr ew. działki 312/1.

   Celem postępowania sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowiska oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

   Informuje się o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu dowodowym.

   Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2010 r, Nr 213, poz. 1397 ze zm. ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii następujących organów:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dolidy Fabryczne 23,

- Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Mońkach, ul. Tysiąclecia 5

   Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

   Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

   Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Sołectwa Dębina.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-08-19

Data modyfikacji: 2013-08-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-08-19