Zawiadomienie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa2

                                                                                        Krypno, dnia 18 lutego 2011 r.

 

Znak:G.K.7624-7/11

 

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

    Na podstawie art. 33, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. powołana dalej jako „Uooś”) 

zawiadamiam

o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

oraz

o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w Rudzie, nr ew. działki 346/7, gm. Krypno.

 Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29 czerwca 2010 r. Polskiej Grupy Biogazowej Sp. zo.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został przedłożony organowi w dniu 28 grudnia 2010 r.

Realizacja przedsięwzięcia została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie WNOŚ-II.4242.I.2011.AS2 z dnia 2 lutego 2011 r. oraz zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach – opinia nr NZ/op-01/11 z dn. 2011.01.26.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 21 lutego 2011 r. do 14 marca 2011 r.

Wójt Gminy Krypno jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.  

Zgodnie z art. 34 ustawy Uooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie

pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pokój 3, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy Uooś.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno bip.ug.krypno.wrtotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krypno.

 

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Krypno

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-02-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-02-18

Data modyfikacji: 2011-02-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-02-18