Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                                                                     Krypno Kościelne, dnia 01.08.2022r.

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.6.2022.MS

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

               Zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.  ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm. ) o wszczęciu  postępowania na wniosek MPS-GREEN  Sp. z o. o. , ul. Obrzeżna 7a/100,  , 02-691 Warszawa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia:  „budowa zakładu produkcji  olejów i karbonizatu oraz instalacji PV o mocy do 0,5MW na działce nr 384/3 i 385/3 w obrębie Krypno Kościelne,  gm.  Krypno’’.

           Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w z § 2 ust. 1 pkt. 47 (instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, ze zm. )).  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839   ), dla których sporządzenie raportu jest  wymagane.

          Planowane przedsięwzięcie jest również przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z:

-   § 3 ust. 1 pkt. 29 b  (instalacje do  wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów),

- § 3 ust. 1 pkt. 37 (instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktów naftowych, c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, d) gazów łatwopalnych, e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a–d – inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych),

- § 3 ust. 1 pkt. 54 a) (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy), dla których sporządzenie raportu może być  wymagane.

 

         Zgodnie z art. 75 ust.1  pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego, ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Krypno.

      Zawiadamiam również, iż pismem  z dnia 01.08.2022r. Wójt Gminy Krypno wystąpił do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich o wyrażenie opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

              

      Informuję  osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

      Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 8.00 – 14.00.

       

      Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie - obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl, Urzędu Gminy Krypno – gminakrypno.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno .

                                                                                               Wójt
                                                                                                       mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. a/a

Do wiadomości:

  1. MPS-GREEN Sp. z o. o.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-08-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-01